Privacy Policy


CGG Passant vzw hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten.
Al onze medewerkers gaan met de grootste zorg om met de hen toevertrouwde persoonsgegevens en behandelen deze
strikt vertrouwelijk.


In deze privacyverklaring wordt omschreven welke persoonlijke gegevens wij van u kunnen verzamelen, waarom wij
deze gegevens willen verzamelen, hoe wij deze willen gebruiken en hoe wij hiermee willen omgaan.


Wij nemen de nieuwe Europese privacywetgeving ter harte. In België is het bewaren van persoonsgegevens streng
gereglementeerd. CGG Passant onderzoekt samen met andere CGG’s de noodzaak van bijkomende maatregelen in het
kader van deze nieuwe wetgeving, die in voege treedt vanaf 25 mei 2018.


Persoonsgegevens
Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee iemand (een natuurlijk persoon) geïdentificeerd kan
worden. Iemand kan rechtstreeks of onrechtstreeks worden geïdentificeerd, via een het rijksregisternummer, een adres,
één of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele
of sociale identiteit.


Welke persoonsgegevens houdt CGG PassAnt bij?
Vanuit website:

Als je geen contact opneemt en louter de website ‘bezoekt’ houden we geen gegevens bij.

Als er gebruik wordt gemaakt van het aanmeldingsformulier, worden de gevraagde gegevens (naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres, verwijzer, gegevens huisarts, aanmeldingsgegevens en alle bijkomende informatie die je zelf doorgeeft) doorgestuurd naar de verantwoordelijke voor de aanmeldingen van de betrokken vestiging. We verzamelen geen bijkomende gegevens zonder uw medeweten. Deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Als er gebruik gemaakt wordt van het algemeen emailadres van de vestiging, worden naam, emailadres en de gegevens
die je zelf doorgeeft per email verzonden naar het secretariaat van de vestiging die u geselecteerd heeft. We verzamelen geen bijkomende gegevens zonder uw medeweten. Deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciëledoeleinden.


Via telefonische contactname
Als je je aanmeldt voor een begeleiding/behandeling dan vragen we om een vlotte dienstverlening te kunnen
waarborgen: naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres, verwijzer, gegevens huisarts,
aanmeldingsgegevens en alle bijkomende informatie die je zelf doorgeeft. We verzamelen geen bijkomende gegevens
zonder uw medeweten. Deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Deze gegevens
worden bewaard in ons Elektronisch Patiënten Dossier (deze valt onder de regelgeving van het medisch dossier).


Vanuit deelname aan vormingsaanbod
Als je ingeschreven bent voor of hebt deelgenomen aan een vormingsaanbod van CGG Passant worden in functie van
vlotte dienstverlening en facturatie volgende gegevens bijgehouden: naam, adres, telefoonnummer, emailadres en rekeningnummer.

Vanuit begeleidings- en behandeltrajecten
Indien hulpverleningstrajecten opgestart worden, zullen er naast hogervermelde persoonsgegevens (naam, geslacht,
geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres, verwijzer, gegevens huisarts, aanmeldingsgegevens en alle
bijkomende informatie die je zelf doorgeeft) ook enkele andere gegevens gevraagd worden, dit naar aanleiding van het opmaken van een aanmelding in ons Elektronisch Patiënten Dossier.

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?
Algemeen
Wij zorgen ervoor dat enkel de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens, dat de toegang tot
de gegevens afgeschermd wordt en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Op deze manier
nemen we passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te
beperken.

Al onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren.


Persoonlijk dossier
In het kader van uw behandelingstraject maken wij een dossier op waarin uw persoonlijke gegevens en uw
behandelplan worden bewaard. De gegevens uit uw dossier worden veilig bewaard en beschermd door de wetgeving
betreffende het medisch dossier, de privacywetgeving en de wet op de patiënten rechten.

Informatie uit uw dossier kan, mits uw uitdrukkelijke toestemming en steeds in het belang van uw persoonlijk
behandelingstraject, gedeeld worden met andere betrokken hulpverleners (bv. collega’s binnen het CGG, uw huisarts,
de verwijzer, de dienst naar wie u verder verwezen wordt…). We zullen telkens met u bespreken waarom we contact
willen opnemen met de andere betrokken hulpverleners en welke elementen we precies willen doorgeven of bespreken.


Gegevensverzameling in kader van erkenning van het centrum
Het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg bepaalt dat het CGG dient in te staan voor de
geüniformiseerde verzameling van geanonimiseerde kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van de kenmerken van de
patiëntenpopulatie en van de geleverde zorg. Bedoeling hiervan is het leveren van relevante informatie aan de regering
met het oog op de (zelf)evaluatie van het CGG.

Dit betekent dat wij niet-geïndividualiseerde, demografische gegevens alsook gegevens betreffende hulpvraag en
diagnose geanonimiseerd en gecodeerd doorgeven aan het Agentschap Zorg en Gezondheid.


Gegevensverzameling in het kader van onderzoek
De toezicht gevende overheid bepaalt dat het CGG haar medewerking dient te verlenen aan wetenschappelijk
onderzoek met betrekking tot de volksgezondheid. Indien het CGG gevraagd wordt om mee te werken aan een
onderzoek waarvoor wij gegevens betreffende uw persoon dienen over te maken, zal u hierover verder worden
geïnformeerd.

CGG Passant werkt mee aan de Europese gegevensverzameling in het kader van TDI (Treatment Demand Indicator). Het
betreft de registratie van de behandelingsaanvragen voor een probleem rond het gebruik van een psychoactieve stof
en/of het gebruik van alcohol. De registratie van TDI heeft als doelstelling het gezondheidsbeleid te ondersteunen en
de overheid te helpen verder inzichten te verwerven in de drugsproblematiek.

Inzage, correctie of verwijderen van persoonsgegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je verzoek tot inzage, correctie of verwijderen kan je richten tot:

– met betrekking tot mailingbestanden: correctie of verwijderen van de persoonsgegevens via het lokale secretariaat

– met betrekking tot je behandelingstraject: correctie van de persoonsgegevens via je hulpverlener, het lokale
secretariaat

– met betrekking tot je behandelingstraject: inzage van je dossier via de directeur
Uiterlijk binnen de vier weken zal op dit verzoek gereageerd worden.


Bewaartermijn gegevens
Wij bewaren gegevens volgens de termijnen die wettelijk bepaald zijn en niet langer dan noodzakelijk.

Gezien onze cliëntendossiers vallen onder medische gegevens, de wettelijke bewaartermijn hiervan is 30 jaar.

De bewaartermijn is 7 jaar voor facturatiegegevens uit cliëntenbestanden en facturatiegegevens inzake aangeboden
vormingen die dienen als boekhoudkundig verantwoordingsstuk.

Gegevens verkregen uit de klachtenprocedure worden 3 jaar bewaard.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tot een
minimum te beperken. Zo zetten we in op volgende maatregelen:

– toegang tot digitale persoonsgegevens is gelimiteerd en afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord.

– toegang tot schriftelijke persoonsgegevens worden bewaard achter slot en grendel.

– wij maken gebruik van beveiligde verbindingen zodat alle informatie afgeschermd is.


(Websites van) derden
Onze privacyverklaring is niet van toepassing op (websites van) derden.


Wijziging in deze privacyverklaring
CGG PassAnt kan ten alle tijde het privacy beleid veranderen, dit naar aanleiding van verandering in haar diensten of
geldende regelgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt op deze website en gelden dan vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Het is daarom ten zeerste aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

We zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00